หารือกับ สปป.ลาว

ศึกษาธิการ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายหลี บุนค้ำ (H.E. Mr. Ly Bounkham) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องรับรองจันทรเกษมรมว.ศธ. กล่าวว่า ทุกประเทศให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชน เนื่องจากการศึกษาจะช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของประเทศ สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ สปป.ลาว มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ทั้งในระดับกระทรวงลงไปสู่ระดับสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษานอกระบบ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ของไทยได้ร่วมมือในการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (Community Learning Center : CLC) ในแขวงต่างๆ ของ สปป.ลาว


ความร่วมมือที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU (Memorandum of Understanding) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทย กับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว ซึ่งลงนามตั้งแต่ปี 2547 ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาในระดับปลัดกระทรวง โดยการประชุมครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อปี 2554 ที่จังหวัดกระบี่ และ สปป.ลาวจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งต่อไป จึงเสนอให้มีการจัดประชุมหารือการจัดทำ MOU ฉบับใหม่หรือปรับปรุง MOU ฉบับเดิมที่หมดอายุแล้วให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่อง


นอกจากนี้ นายลีตู้ บัวปาว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาวและคณะได้หารือความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษากับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ซึ่งผลการหารือดังกล่าว ไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง


เอกอัครราชทูต สปป.ลาว กล่าวแสดงความยินดีต่อ รมว.ศธ.ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อประเทศ สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ สปป.ลาว มีมิตรภาพที่ดี มีความผูกพันกันเป็นเวลานาน มีชายแดนติดต่อกัน และสองประเทศมีความร่วมมือด้านการศึกษาเป็นอย่างดี มีการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา และครูอาจารย์ระหว่างกัน นักเรียนนักศึกษาลาวสนใจมาศึกษาที่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เมื่อจบการศึกษาไปแล้วก็กลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าต่อ สปป.ลาว


ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต สปป.ลาวฯ ต้องการให้ ศธ.รับพระที่เดินทางมาศึกษาต่อในไทย เข้าระบบของ ศธ. เนื่องจากปัจจุบันมีพระจาก สปป.ลาว จำนวนกว่า 300 รูป ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ซึ่ง รมว.ศธ.กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา แต่เห็นด้วยกับข้อเสนอของเอกอัครราชทูต สปป.ลาวฯ และยินดีที่จะช่วยประสานในเรื่องดังกล่าวต่อไปด้วย


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
10/11/2557