หารือกับฮังการี

ศึกษาธิการ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายเปเตอร์ ยาค็อบ (H.E. Mr. Peter Jakab) เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ฮังการีกับไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตมากว่า 100 ปี มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในทุกระดับและฮังการีเป็นมิตรที่ดีต่อประเทศไทย เชื่อว่าความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างฮังการีกับไทยจะมีความเข้มแข็งและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ที่ผ่านมารัฐบาลฮังการีให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแก่นักศึกษาไทยจำนวน 40 ทุน แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 1) ทุนรัฐบาลฮังการี ซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทยได้จัดส่งข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้แก่สถาบันอุดมศึกษาของไทยแล้ว และจะมีการหารือในรายละเอียดต่อไป 2) ทุน Erasmus Mundus ซึ่งเป็นทุนที่สนับสนุนการศึกษาต่อในยุโรป โดยฮังการีเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ที่ให้การสนับสนุนทุนดังกล่าวอย่างเต็มที่ 3) ทุน Hungary-ASEAN Scholarship Programme ซึ่งมอบให้แก่นักศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน รวมทั้งประเทศไทยจำนวน 40 ทุน

อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนทุนการศึกษาจะต้องมีการลงนามขยายความร่วมมือกับไทยต่อไป แม้จะไม่สามารถดำเนินการลงนามความร่วมมือต่างๆ ได้ในรัฐบาลนี้ แต่ฮังการีจะเร่งดำเนินการหารือกับสหภาพยุโรปเพื่อให้มีการลงนามได้โดยเร็วที่สุด และเมื่อได้มีการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศฮังการีและกระทรวงศึกษาธิการแล้ว จะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศฮังการีโดยเร็ว


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

เอกอัครราชทูตฮังการีฯ กล่าวว่า ประเทศฮังการีให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาได้เดินทางไปเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของไทยจำนวน 5 แห่ง อีกทั้งได้หารือกับประธานกรรมการมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (AFS ประเทศไทย) พบว่ามีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของไทยสนใจไปเข้าร่วมโครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติที่ฮังการีเป็นจำนวนมากด้วย

จึงเสนอให้มีการบรรจุภาษาฮังการีเป็นวิชาเอกในสถาบันอุดมศึกษาของไทย โดยในเบื้องต้นได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยของฮังการีในเบื้องต้นแล้ว โดยยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการส่งต่อข้อมูลและข้อเสนอเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกันอย่างใกล้ชิดต่อไป

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
19/2/2558