หารือกับสหราชอาณาจักร

หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับสหราชอาณาจักร


ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้การต้อนรับนายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน (H.E. Mr. Brian John Davidson) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และหารือความร่วมมือด้านการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการไทยและสหราชอาณาจักรมีความร่วมมือด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการผ่านหน่วยงานหลัก คือ บริติช เคานซิล (British Council) อาทิ การร่วมกันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ให้กับครูชาวไทยที่สอนภาษาอังกฤษอีกจำนวน 350 คน ซึ่งผลการดำเนินโครงการพบว่าครูที่เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอย่างมากและได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการสอนแบบใหม่ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชั้นเรียนได้ โดยกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการขยายผลการจัดอบรม Boot Camp ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง 4 ภูมิภาคด้วย

นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรได้ให้การสนับสนุนโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ (Thailand English Teaching Programme) ด้วยการส่งนักเรียนนักศึกษาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาของไทยเป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งทั้งไทยและสหราชอาณาจักรมีแผนในการขยายผลโครงการดังกล่าวต่อไป ในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ดำเนินการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยจะเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากขึ้น ไม่เน้นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว

สำหรับการปฏิรูปการศึกษาไทยนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในทุกด้าน ซึ่งจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพบว่าประเทศไทยมีปัญหาด้านการศึกษาที่ต้องทำการแก้ไขจำนวน 62 ปัญหา ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการจะใช้วิธีผสมผสานกันในหลากหลายรูปแบบและวิธีการ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะกับบริบทการศึกษาไทยมากที่สุด

เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย กล่าวว่า สหราชอาณาจักรมีความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน เช่น การสนับสนุนวิทยากรจาก British Council ในการอบรมโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ, การสนับสนุนทุนการศึกษาจากกองทุน Newton Fund, ทุนวิจัยในโครงการต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีแนวทางในการร่วมกันสานต่อความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการที่หน่วยงานของสหราชอาณาจักรได้มีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาของไทยนั้น ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะทำให้หน่วยงานนั้นได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปพร้อม ๆ กันด้วย

นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรยินดีให้การสนับสนุนและส่งเสริมการอาชีวศึกษาของไทย เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต้องการแรงงานที่มีฝีมือและมีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของตลอดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม โดยจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพิจารณาการกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยินดีให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการศึกษาที่เป็นประเด็นเร่งด่วนของไทย อีกทั้งมองว่าไทยสามารถเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของอาเซียนได้


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
5/9/2559