หารือกับสหราชอาณาจักร

ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายมาร์ก แอนดรูว์ เจฟฟรีย์ เคนต์ เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Mark Andrew Geoffrey Kent) และผู้แทนจากสถาบันบริติช เคานซิล (ประเทศไทย) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ ต่อความความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศไทย เป็นเรื่องดีที่มีการดำเนินโครงการในการช่วยให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้จากเจ้าของภาษาเช่น โครงการครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ (Thailand English Teaching Program) ซึ่งทราบมาว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเดินทางมาเป็นครูผู้ช่วยในสถานศึกษาของไทยในระหว่างปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียง 2 เดือนเท่านั้น อีกทั้งนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนสาขาศึกษาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และอาจมีทักษะการสอนไม่ดีเท่าที่ควร

จึงต้องการให้มีการพิจารณาเรื่องการขยายระยะเวลาในการเป็นครูผู้ช่วยสอนและคัดเลือกนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการฯ โดยเน้นที่นักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในสาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/การสอน เป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การที่นักศึกษาสายศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/การสอน มาเป็นครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยอาจถือเป็นการฝึกสอนของตัวนักศึกษาเองด้วย

มีหลายโครงการความร่วมมือระหว่างสหราชอาณาจักรและไทยที่น่าสนใจ โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ผ่านการประสานงานของบริติช เคานซิล (ประเทศไทย) ต่อไป จึงขอขอบคุณเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ผู้แทนสถาบันบริติช เคานซิล และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความรู้และการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของไทยที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ กล่าวว่า สหราชอาณาจักรมีความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาการศึกษา เช่น ไมโครซอฟต์ และบริติช เคานซิล โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต

แต่ปัญหาของการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย คือ ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี แต่ไม่กล้าพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษขึ้น

สำหรับโครงการความร่วมมือต่างๆ คือ Inspiring Science ซึ่งบริติช เคานซิล ดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ  Sheffield Hallam University เป็นโครงการพัฒนาครูเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน โดยเฉพาะครูในโรงเรียนขนาดเล็กหรือในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้และประยุกต์สิ่งที่อยู่รอบตัวมาทำเป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้

และโครงการ Newton Fund ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและวิทยาศาสตร์ โดยได้รับงบประมาณจากสหราชอาณาจักรกว่า 100 ล้านบาท รวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหราชอาณาจักรด้วย

ในส่วนของการพัฒนาการอาชีวศึกษาของไทยนั้น บริติช เคานซิลได้ดำเนินความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด สอศ. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ English Program

นอกจากนี้ บริติช เคานซิลได้จัดการสอบ Aptis เพื่อวัดและประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของครู รวมถึงโครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเห็นได้ว่าโครงการความร่วมมือทางการศึกษาข้างต้น จะเน้นการพัฒนาและฝึกอบรมครู เนื่องจากครูเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษา

ส่วนข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการด้านครูผู้ช่วยสอนในสถานศึกษาของไทยนั้น เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ กล่าวว่า หากคัดเลือกเฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาจากสาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/การสอน อาจส่งผลให้จำนวนนักศึกษาที่จะเข้ามาเป็นครูผู้ช่วยสอนในประเทศไทยลดลง อย่างไรก็ตามเห็นควรให้มีการหารือในรายละเอียดเรื่องดังกล่าวร่วมกันต่อไป เพื่อหาความสมดุลระหว่างคุณภาพกับจำนวนครูผู้ช่วยสอน

โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ ได้นำเสนอ International Child Protection Certificate ซึ่งเป็นเอกสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของครูสอนภาษาอังกฤษที่มาจากสหราชอาณาจักรก่อนการรับเข้าทำงาน เพื่อช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับนักเรียนไทยด้วย

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
15/1/2558