หารือกับบริติช เคานซิล

หารือกับบริติช เคานซิล

โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ Mr. Adrian Greer ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของบริติช เคานซิล สหราชอาณาจักร และคณะ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557

Mr. Andrian Greer กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการในหลายประเทศประสบปัญหาคล้ายกันอย่างหนึ่งคือ การยกระดับครูสอนภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐาน จึงมีความเห็นว่าการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย เห็นควรให้มีการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอน โดยการใช้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของครูในชั้นเรียน นอกจากนี้ ได้เสนอให้มีการพัฒนาวิธีการสอนและเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการทำงานของครูที่รวดเร็วและเชื่อมโยงกับมาตรฐานในระดับนานาชาติด้วย

ขณะนี้ บริติช เคานซิลฃ กำลังพัฒนาหลักสูตร Massive Open Online Course (MOOC) หรือหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์แบบไร้หน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดผู้เรียน ผ่านระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการ/พนักงานในหน่วยงานของรัฐบาล จึงยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สนับสนุนการจัดทำและพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับแท็บเล็ตในโครงการ 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อนักเรียน 1 คน (OTPC) รวมถึงการพัฒนาการฝึกอบรมวิชาชีพและภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ

รมว.ศธ. กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (International School) สถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) จำนวนมาก แต่ผู้เรียนยังขาดทักษะการสื่อสาร เนื่องจากครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยสอนด้วยวิธีการแบบเก่าที่เน้นการท่องจำ และปัญหาการขาดแคลนครูสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มุ่งเน้นทักษะการสื่อสารมากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยได้เร่งให้มีการดำเนินการเรื่องห้องเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation Class) ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  การเพิ่มจำนวนชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนให้มากขึ้น การกระตุ้นให้มีการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน และปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยขึ้น เป็นต้น

ที่ผ่านมา ได้มีการมอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดทำแบบทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ โดยอ้างอิงกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference) เพื่อกำหนดเป้าหมายให้การทดสอบวัดผลระดับนานาชาติ การทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้ทราบว่าการดำเนินการนั้นสามารถผลิตครูสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพได้จริงหรือไม่

โอกาสนี้ รมว.ศธ.ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันบริติช เคานซิล ในเรื่องการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร วิธีการสอนภาษาอังกฤษ และการส่งเสริมสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
25/3/2557