หารือกับนิวซีแลนด์

ศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนายโทนี ลินซ์ (H.E. Mr. Tony Lynch) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ ห้องรับรองจันทรเกษม พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนภายหลังการหารือความร่วมมือพัฒนาการศึกษาของไทย รมว.ศธ.กล่าวว่า รัฐบาลนิวซีแลนด์กับไทย มีความร่วมมือกันทางด้านการศึกษาในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่การประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยเฉพาะการที่มีนักเรียนไทยไปศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์ประมาณ 3,000 คนต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากพอสมควร ซึ่งนิวซีแลนด์ต้องการให้มีการประสานงานร่วมกัน ในลักษณะที่เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยหรือกลุ่มจังหวัด กล่าวคือให้มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษารวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาของไทย รวมทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษาเรียนต่อในนิวซีแลนด์ และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของนิวซีแลนด์แก่นักเรียนและผู้ปกครองให้มากขึ้น


การอาชีวศึกษา นิวซีแลนด์มีความสนใจที่จะร่วมมือในเรื่องการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ซึ่งนิวซีแลนด์มีประสบการณ์ค่อนข้างมากในเรื่องดังกล่าว มีการเน้นพัฒนาทักษะแรงงานที่หลากหลาย การดึงภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเชื่อมโยงกับการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้คนที่จบการศึกษาในระดับหนึ่งมาแล้ว แต่ไม่ได้ศึกษาต่อ เปิดโอกาสให้มาศึกษาต่อทางสายอาชีพมากขึ้น ส่งเสริมการจัดการเรียนในสายอาชีพที่มีสมรรถนะสูงให้เป็นที่ยอมรับ และจากการหารือในครั้งนี้มีความเห็นร่วมกันในการจัดทำโครงการนำร่องการส่งเสริมอาชีวศึกษาของไทย ที่จะเลือกวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินการ เพื่อกำหนดว่าควรจะดำเนินการให้มีลักษณะอย่างไร เน้นความถนัดทางด้านใด และควรดำเนินการก่อนในพื้นที่หรือภูมิภาคใด


การสอนภาษาอังกฤษ ไทยและนิวซีแลนด์มีความร่วมมือในเรื่องการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแนวทางในการสอนภาษาอังกฤษให้โรงเรียนที่มีศักยภาพ เพื่อให้นักเรียนเรียนแล้วสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ โดยทางนิวซีแลนด์ยินดีที่จะช่วยในเรื่องอบรมครูหรือส่งครู แต่จะไม่เน้นเรื่องการส่งครูจำนวนมากมาในไทย จึงได้เสนอขอความช่วยเหลือในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยคิดเรื่องการปรับปรุงให้การสอนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้มากขึ้น


เตรียมความร่วมมือในการเดินทางมาเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ได้มีการหารือเพื่อเตรียมการสำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลไทยและนิวซีแลนด์ ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยในกลางเดือนพฤศจิกายน 2556 โดยจะได้มีการหารือกันในรายละเอียดต่อไป


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
31/10/2556