หอสมุดคุรุสภา

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีเปิดหอสมุดคุรุสภา (KHURUSAPHA e-Library) เพื่อให้เป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้เฉพาะทางด้านวิชาชีพทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การบริการสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงคลังปัญญาวิชาชีพ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ณ หอสมุดคุรุสภา ชั้น 2 หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์  กล่าวว่า การเปิดให้บริการหอสมุดคุรุสภาในครั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดเป็นวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 64 พรรษา เพื่อน้อมเทิดพระเกียรติคุณในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ทรงเป็นครู และทรงเป็นผู้มีความสนพระทัย และส่งเสริมงานการพัฒนาห้องสมุด

หอสมุดคุรุสภา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านวิชาชีพทางการศึกษา เน้นการให้บริการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งเน้นให้บริการในรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ให้บริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลหรือค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาที่ต้องการโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับการศึกษา

สำหรับพื้นที่พื้นที่ที่เปิดให้บริการ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

  • ส่วนที่เป็นห้องสมุด (e-Library) พื้นที่ส่วนนี้เน้นการให้บริการในรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่กับการให้บริการห้องสมุดในรูปแบบเดิม โดยให้บริการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับการศึกษา และองค์ความรู้ด้านวิชาชีพทางการศึกษา ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ สร้างฐานข้อมูลต่างๆ ทั้งในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ฐานข้อมูลสื่อประสม (Multimedia) และฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ PMB มาใช้เพื่อการสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ จัดทำระบบ Guru Search เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของห้องสมุดอื่นๆ โดยระบบที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ซึ่งในขณะนี้ได้เปิดให้เข้าถึงการบริการหอสมุดคุรุสภาดิจิตอลผ่านทาง http://site.ksp.or.th/home.php?site=library

  • ส่วนที่เป็นห้องบริการการอ่าน (Coffee Lounge) พื้นที่ส่วนนี้เน้นการให้บริการพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน และการนั่งพักผ่อนของผู้เข้ามาใช้บริการหอสมุดคุรุสภา

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หอสมุดคุรุสภามีประวัติความเป็นมายาวนาน ควบคู่กับกระทรวงศึกษาธิการ และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2433 (ร.ศ.109) มีการจัดตั้งกรมศึกษาธิการ ในระยะแรกเริ่มนั้นเรียกว่า ห้องสมุด และห้องอ่านหนังสือ อยู่ในศาลาว่าการกรมศึกษาธิการ ประกอบกับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดี ได้ออกมาเป็นกฎที่ 2 ของระเบียบกรมการศึกษา ให้มีห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งความรู้สรรพวิทยาการ และเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ด้านวิชาการ รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้

ห้องสมุดคุรุสภาจึงถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา แรกเริ่ม ห้องสมุดคุรุสภาคือห้องอ่านหนังสือในสามัคยาจารย์สมาคม ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2438 ถือเป็นต้นกำเนิดของสภาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นแหล่งส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ และเป็นสถานที่ชุมนุมของครู อาจารย์ สำหรับปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ต่อมา พ.ศ. 2507 ได้ย้ายห้องสมุดมาอยู่ที่ตึกหอสมุดคุรุสภา (ปัจจุบันคือ อาคารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 1) และเปลี่ยนจากเรียกห้องสมุดเป็นหอสมุดคุรุสภา โดยหอสมุดคุรุสภาที่ให้บริการในขณะนั้นมีมีการจัดหมวดหมู่หนังสือด้านวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา โดยใช้ระบบทศนิยมของดิวอี้เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนดให้มีองค์กรวิชาชีพ 2 องค์กร หอสมุดคุรุสภาก็ยังคงเป็นภารกิจงานของคุรุสภา ในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หอสมุดคุรุสภาได้พัฒนาตามลำดับ มีการนำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (Alice for Window) ในการบริหารจัดการงานห้องสมุดให้มีระบบมากขึ้น ต่อมาได้พัฒนาปรับปรุงหอสมุดคุรุสภาให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกทุกที่ และทุกเวลา และ พ.ศ. 2555 ได้ย้ายหอสมุดคุรุสภาจากตึกหอสมุดคุรุสภา ไปยังพื้นที่บริเวณ ชั้น 2 หอประชุมคุรุสภา ก็คือ ณ สถานที่ปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม: คุณวรวรรณ พรพิพัฒน์ โทร. 081 452 5721

Written by คุรุสภา
Photo Credit คุรุสภา
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร