หลักเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยพัฒนา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา ของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐


ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยประกาศรายชื่อหน่วยงานของรัฐและการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงานที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจำนวน ๒ หน่วยงาน คือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประเภทงาน ได้แก่ การจ้างที่ปรึกษา  และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประเภทงาน ได้แก่ การจ้างที่ปรึกษา

 

 
 

 
     
 

 
 

ดาวน์โหลด .. ราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้

 

Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร