หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
shorturl.at/fsBU1
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
https://otepc.go.th/th/content_page/item/3266-38-2-15.html
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด
https://otepc.go.th/th/content_page/item/2980-2020-06-09-03-38-20.html
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด
https://otepc.go.th/th/content_page/item/2966-11-2563.html

2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
shorturl.at/hwGLW
หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย
https://otepc.go.th/th/content_page/item/3261-2021-01-22-07-16-50.html
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
https://otepc.go.th/th/content_page/item/3189-2020-11-04-09-23-41.html
กำหนดเงื่อนไข ขอบเขตและมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
shorturl.at/ijqvB
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
https://otepc.go.th/th/content_page/item/2588-8-2562.html
การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
https://otepc.go.th/th/content_page/item/553-2012-10-04-02-45-27.html

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
https://otepc.go.th/th/content_page/item/3188-2020-11-04-09-21-09.html
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
https://otepc.go.th/th/content_page/item/2948-8-2563.html
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
https://otepc.go.th/th/content_page/item/2912-2020-03-10-04-32-42.html
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
https://otepc.go.th/th/content_page/item/2481-4-62.html

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=1982
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการศึกษานิเทศก์
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=4653
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
https://otepc.go.th/th/content_page/item/2556-6-2562.html
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
https://otepc.go.th/th/content_page/item/2312-20-2561.html

5. หลักเกณฑ์การให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
หลักเกณฑ์ รางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
http://www.acc.moe.go.th/index.php/2014-11-05-07-40-13/90-2014-09-09-08-07-23/2014-09-09-08-07-36/141-khondee
เรื่องแจ้งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
https://otepc.go.th/images/0_%E0%B8%A0%E0%B8%81./%E0%B8%81%E0%B8%8E_%E0%B8%81.%E0%B8%84.%E0%B8%A8./220861%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%81.%E0%B8%84.%E0%B8%A8.%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf

Top