หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564

 width=  width=

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

 

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ๒๕๖๔
ใบสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ๒๕๖๔

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ๒๕๖๔
– ใบสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ๒๕๖๔

 

 

 

กลุ่มบริหารงานกลาง สอ. สป.

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๑๗๕๓