หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ 26 กรกฎาคม 2564
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น

และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565

----------------------------------------------------------------

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น

ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับผิดชอบ ทั้ง 17 หน่วยงาน เป็นผู้คัดเลือก
 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 5. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
 7. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 8. สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 9. กระทรวงกลาโหม
 10. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 11. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 12. สภาสตรีแห่งชาติ ฯ
 13. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 14. มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ
 15. ธนาคารออมสิน
 16. กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 17. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
โดยให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับผิดชอบ 17 หน่วยงาน ส่งผลการคัดเลือก ให้กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564

- หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น 2565.pdf
- ใบสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น 2565.pdf

----------------------------------------------------------------

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

                   เด็กและเยาวชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งแบบสมัครคัดเลือกฯ  ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน - 8 ตุลาคม 2564 พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ไปยังกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0 2281 9752 กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือว่า วันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันส่งผลงาน
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 2565.pdf
- ใบสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 2565.pdf


 

กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายธีระ ธนะพันธ์พิพัฒน์ โทร.080 - 599 - 8180