หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ 29 กรกฎาคม 2563

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

 

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ๒๕๖๔
- ใบสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ๒๕๖๔

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ๒๕๖๔
- ใบสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ๒๕๖๔

     

กลุ่มบริหารงานกลาง สอ. สป.

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๑๗๕๓

>