หลักการและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

Download เอกสารทั้งหมดที่ไฟล์แนบด้านล่าง ค่ะ

ผอ.วรัท  พฤกษากุลนัท์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.