หมอจุฬาฯคว้านักวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี 59

หมอด้านเด็กจุฬาฯ คว้านักวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี59 หลังไขข้อมูลพันธุกรรมได้

นายศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์และอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดเผยรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2559 ว่าสำหรับในปีนี้ คณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ได้รับรางวัล โดยจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 4 แสนบาท

ทั้งนี้ ศ.นพ.วรศักดิ์ เป็นผู้ผสานองค์ความรู้เทคนิคทางพันธุศาสตร์ในการไขข้อมูลพันธุกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากรไทยและเชื้อชาติอื่นๆ โดยมีผลงานต่างๆ มากมาย อาทิ การศึกษาชีววิทยาการพัฒนาอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์และการศึกษาภาวะผิดปกติในผู้ป่วย ทำให้ค้นพบกลไกและกระบวนการในคนปกติ อาทิ ยีน MBTPS2 ซึ่งเป็นยีนของโรคกระดูกเปราะชนิดที่ถ่ายทอดทางโครโมโซมเอ็กซ์ ผลงานการศึกษาความ สัมพันธ์ระหว่างการแพ้ยากันชักกับยีน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางและมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก ผลงานการศึกษาเกี่ยวกับความรู้และพฤติกรรมการรับประทานกรดโฟลิกก่อนปฏิสนธิเพื่อลดความพิการแต่กำเนิดของทารก รวมถึงการวินิจฉัยโรคให้แน่ชัดด้วยการตรวจยีน ฯลฯ ซึ่งผลงานของ ศ.นพ.วรศักดิ์ สามารถลดจำนวนผู้ป่วยพิการ อัตราป่วย และอัตราตายของผู้ป่วยโรคพันธุกรรม ความพิการแต่กำเนิด และปัญญาอ่อน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในภาพรวมของประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ซึ่งได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี และเงินรางวัล 1แสน บาท อีก 4 คนได้แก่ 1.ผศ.การุณ ทองประจุแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลงาน “จัดการอาหารสัตว์น้ำโดยใช้เทคโนโลยีของเอนไซม์ย่อยอาหาร” 2.ผศ. พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงาน “เคมีคำนวณเพื่ออธิบายกลไกของปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมี” 3.ผศ. ศิริลตา ยศแผ่น อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงาน “เรียนรู้การออกแบบกระบวนการการสังเคราะห์สารอินทรีย์…สู่การพัฒนานวัตกรรมการสังเคราะห์สารที่ยั่งยืน” และ 4. ผศ.อติพร แซ่อึ้ง อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน “การพัฒนาเทคนิคพื้นฐานด้านปรสิตวิทยาทางการแพทย์เพื่อการประยุกต์”

ศ.นพ.วรศักดิ์ กล่าวว่า อาชีพหมอ คืออาชีพที่ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนไข้ที่มาหาได้โดยวิธีใด เกิดคำถามอยู่ตลอดเวลา และโดยหน้าที่ก็ต้องเอาคำถามนั้นมาหาคำตอบ มาศึกษาวิจัย เพื่อนำผลที่ได้นั้นไปแก้ปัญหาให้กับคนไข้และญาติ ทั้งนี้งานวิจัยของหมอทุกคนที่ออกมานั้น เวลาจะใช้ก็ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะที่ใดที่หนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่ทุกที่สามารถนำไปใช้ได้

ที่มา : http://m.posttoday.com/social/edu/445157