หน่วยงานอื่นของรัฐ กระทรวงวิทย์

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เผยแพร่ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง กำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้หน่วยงาน ๔๖ แห่ง เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒


สำหรับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐตามประกาศฉบับนี้ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ มีหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), คุรุสภา, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หลายแห่ง   
   
     รายละเอียดเพิ่มเติม
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร