ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

ทำเนียบรัฐบาล – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีสาระสำคัญสรุปดังนี้ภาพ สถาพร ถาวรสุข


เห็นชอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก


ที่ประชุมให้ความเห็นชอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก พ.ศ.2558-2564 (ระยะเวลา 7 ปี) ตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีการปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
  • วิสัยทัศน์ “เด็กและเยาวชนทุกคนในราชอาณาจักรไทยปลอดจากความรุนแรงทุกรูปแบบ”  • นโยบาย


1) มุ่งขจัดการกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบต่อเด็กและเยาวชน


2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการไม่ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ


3) เสริมสร้างความตระหนัก พัฒนาศักยภาพและทักษะการดำรงชีวิต โดยใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหา


4) ปรับปรุง แก้ไข หรือตรากฎหมาย และผลักดันขับเคลื่อนให้มีการบังคับใช้กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ


5) ให้มีการดำเนินงานและติดตามผล ในเรื่องการป้องกัน ช่วยเหลือ คุ้มครอง บำบัดฟื้นฟู แก้ไข และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง


6) ให้มีมาตรการเพิ่มเติมที่เหมาะสมในทุกเรื่องสำหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง
  • 7 ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการกระทำความรุนแรง


ยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาความรุนแรงและเป็นผู้กระทำความรุนแรงเพื่อให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ


ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านกฎหมาย เพื่อตราหรือปรับปรุงกฎหมาย  กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง


ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลไกระดับชาติ ระดับพื้นที่ และการบริหารจัดการ มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน เพื่อนำมาสร้างระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งให้มีขั้นตอน วิธีการ ระบบการเก็บข้อมูลรายบุคคลของเด็กและเยาวชนในพื้นที่และกลไกการทำงานทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกทุกระดับ


ยุทธศาสตร์ที่ 5 การประสานงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ระหว่างกลไกหน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชน องค์กรธุรกิจ องค์กรสื่อสารมวลชน องค์กรกลุ่มเด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัย  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นโยบายและยุทธศาสตร์ให้ทันต่อเหตุการณ์


ยุทธศาสตร์ที่ 7 ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี ระดับพหุภาคี และระดับภูมิภาค ในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน


ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงที่สังคมให้ความสนใจ เช่น การตี การใช้ความรุนแรงในครอบครัวและสถานศึกษา จึงเสนอให้มีการรณรงค์และให้ความรู้ โดยนำผลงานวิจัยเกี่ยวกับการลงโทษรูปแบบอื่นๆ มารองรับ เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองและครูได้เห็นวิธีการลงโทษอื่นที่ได้ผลมากกว่าการตี เช่น การกอด การสัมผัส เป็นต้น โดยให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำกรอบแนวทางการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและคู่มือการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอพร้อมกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก พ.ศ.2558-2564 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปเห็นชอบตั้ง “คณะอนุกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”


จากการที่ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนกลไกระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านเด็กและเยาวชน ร่วมกับทีมประสานงานส่วนกลาง (Core Team) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ของ พม. และกรมอนามัย กระทรวงสาธารสุขให้เป็นฉบับเดียวกัน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้


ดังนั้น เพื่อให้การประสานขับเคลื่อนการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการบูรณาการคณะทำงานร่วมกัน (Task Force) พร้อมทั้งเพิ่มเติมองค์ประกอบและปรับปรุงอำนาจหน้าที่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ


ที่ประชุมจึงให้ความเห็นชอบ การปรับชื่อคณะทำงานร่วม (Task Force) เพื่อประสานขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็น “คณะอนุกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” พร้อมทั้งมีการเพิ่มเติมองค์ประกอบและปรับปรุงอำนาจหน้าที่ เช่น เพิ่มปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายวัลลภ พลอยทับทิม เป็นอนุกรรมการที่ปรึกษา เป็นต้นเห็นชอบให้เยาวชนในสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน โดยไม่ถือเป็นวันลา


สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวนรายละเอียดร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้นักเรียนและนักศึกษาไปทำกิจกรรมนอกสถานศึกษา พ.ศ. …. โดยให้ปรากฏรายละเอียด เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาไปร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนโดยไม่ถือเป็นวันลา เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ทบทวนร่างระเบียบดังกล่าวแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณา


ที่ประชุมมีมติเห็นชอบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้นักเรียนและนักศึกษาไปทำกิจกรรมนอกสถานศึกษา พ.ศ. …. ซึ่งได้มีการปรับแก้ชื่อเป็น “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้นักเรียน นักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน พ.ศ. ….”  และมีสาระสำคัญคือ ให้นักเรียนนักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนโดยไม่ถือเป็นวันลา แต่ก็จะต้องไม่กระทบเวลาเรียนอย่างมีนัยสำคัญด้วย เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและเอื้อต่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
24/3/2558