ส่งเงินกองทุนสงเคราะห์ รร.ในระบบ

ครม.เห็นชอบกำหนดส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์
รร.ในระบบไม่เกิน 1,200 บาทของเงินเดือนที่ได้รับ

ศึกษาธิการ – ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนในระบบ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนในระบบ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง คือ ให้ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนในระบบ ส่งเงินสะสมสำหรับตนเองเข้ากองทุนสงเคราะห์ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนที่ได้รับ แต่ต้องไม่เกินเดือนละ 1,200 บาท

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบรายใด ได้ส่งเงินสะสมสำหรับตนเองเข้ากองทุนสงเคราะห์เกินกว่าเดือนละ 1,200 บาท มาก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษารายนั้นปรับลดการนำส่งเงินสะสมสำหรับตนเองเข้ากองทุนสงเคราะห์ไม่เกินเดือนละ 1,200 บาท นับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน