ส่งนร.ไทยลงสนามแข่งชีววิทยาโอลิมปิก

 

     ดร. พรพรรณ  ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ผู้แทนประเทศไทย จำนวน 4 คน จะออกเดินทางไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ เมืองโคเวนทรี สหราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 กรกฎาคม 2560 ได้แก่
              
     นางสาวจุฑารัตน์  อริยะดำรงค์ขวัญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม  นายณภัทร  เกียรติวงศ์วณิช  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นายณัฐชา  ศรีธวัชพงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานครนางสาวสุภัสสรา กี่ประเสริฐพงศ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐมคณะอาจารย์ ประกอบด้วยดร.นภดล  กิตนะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าทีมรศ.ดร. ศุภจิตรา  ชัชวาลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม รศ.ดร.พูนพิภพ  เกษมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้าทีมรศ.ดร. ธีระพงษ์  บัวบูชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยหัวหน้าทีม ผศ.ดร.สุริศักดิ์  ประสานพันธ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ผู้สังเกตการณ์ดร.นันทยา  อัครอารีย์ นักวิชาการ สสวท. ผู้จัดการทีมทั้งนี้  ผู้แทนประเทศไทยจะออกเดินทางด้วยเที่ยวบิน TG 916  ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.50 น. สนามบินสุวรรณภูมิ

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/85896