สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ – พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน คณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหารและผู้แทนภาคเอกชน ครูอาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จและร่วมพิธีรมว.ศึกษาธิการ กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ดังนี้


“ขอประทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท เกล้ากระหม่อม พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ” และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 มีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ฝ่าพระบาทเสด็จประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ เวทีกลาง MCC Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร


ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งที่ฝ่าพระบาทเสด็จมาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติแก่บรรดาคณะกรรมการการจัดงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ที่มาเข้าเฝ้า ณ ที่นี้โดยทั่วกัน เกล้ากระหม่อมขอประทานพระวโรกาสกราบทูลรายงานความเป็นมาและกิจกรรมของการจัดงานโดยสังเขป ดังนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2532 จนถึงปัจจุบัน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 26 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของชาติคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และสร้างความรู้ด้วยตนเอง เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ซึ่งจะนำไปสู่รากฐานของการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ จึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดการประกวดผลงานตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด จนเข้าสู่ระดับชาติ โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย


1. สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำนวน 220 ผลงาน จากผลงานที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 2,800 ผลงาน จำแนกเป็น 11 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ (Software Innovation)
ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ”


2. การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ จำนวน 20 ทีม


3. การประกวดการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 20 ผลงาน


นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่จะทรงมีพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ การสาธิตการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ตลอดจนนิทรรศการด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอนและการฝึกอบรม 108 อาชีพทำเงิน


การจัดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ” และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง


ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ เกล้ากระหม่อมขอประทานพระอนุญาตกราบทูลเบิกผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (ดร.มงคลชัย สมอุดร) เพื่อเบิกนักเรียน นักศึกษาที่ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำนวน 55 ราย การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา จำนวน 6 ราย และการประกวดการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ราย เข้ารับประทานถ้วยรางวัลพระราชทานและโล่รางวัล เบิกผู้ถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย จำนวน 8 ราย เบิกผู้ถวายของที่ระลึก จำนวน 4 ราย เบิกผู้เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณ จำนวน 7 ราย และเสด็จทอดพระเนตรผลงานสิ่งประดิษฐ์ นิทรรศการของนักเรียนนักศึกษาตามพระอัธยาศัย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เกล้ากระหม่อมทั้งหลายสืบไป ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด”ภาพ สถาพร ถาวรสุข


ภายหลังการประทานรางวัล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทอดพระเนตรผลงานสิ่งประดิษฐ์ การสาธิตการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้งทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน และผู้ได้รับรางวัล ตามลำดับ


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
8/2/2558