สุดยอดการเรียนภาษา

 ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์” (Language Learning and Thinking Showcase) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ


 

รมว.ศธ. กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดให้ปี 2556 เป็นปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนปฏิรูปการเรียนการสอนหรือปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงทั้งระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะด้านภาษา การคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

การจัดงานครั้งนี้เพื่อแสดงองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบการสัมมนาใหญ่ การเสวนาย่อยโดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ เชื่อว่าเมื่อครูและผู้เกี่ยวข้องได้ดู จะมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อต่อยอดต่อไป ส่วน ศธ.จะต้องคิดต่อเพื่อให้เกิดความยั่งยืน กระบวนการมีความต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยจะต้องทำให้มีการวิจัยเพิ่มขึ้น มีการเรียนการสอน มีระบบผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ศธ.มีแผนจะจัดงานรวมพลังยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายน 2556 และเดือนมกราคม 2557 เพื่อให้กระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้มีความต่อเนื่องและเป็นระบบ

“งานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ (Language Learning and Thinking Showcase)”  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2556 ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการสอนภาษา การอ่าน คิดและวิเคราะห์ เพื่อสาธิตการเรียนภาษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนของครูสอนภาษาและสอนคิดวิเคราะห์ในทุกระดับ รวมทั้งการนำเสนอตัวอย่างการเรียนการสอนแนวใหม่

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “การเรียนภาษาเพื่อการสื่อสารให้เป็นประโยชน์” “เรียนอย่างไรให้คิดวิเคราะห์เป็น” “ภูมิใจภาษาไทย ภาษาชาติ” “เรียนภาษาจีนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” “ภาษาฝรั่งเศสในเวทีโลก” “การสอนคณิตศาสตร์เชิงวิเคราะห์” เป็นต้น รวมทั้งมีการโต้วาที การสาธิตการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กมัธยมศึกษา เพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม การสาธิตการสอนออกอากาศผ่านระบบ Video Conference และมีนิทรรศการแสดงสื่อนวัตกรรม และบูธการเรียนภาษาจากสถาบันต่างๆ อาทิ British Council, AUA, Alliance Françoise, Goethe รวมทั้งมีการทดสอบเพื่อวัดระดับภาษาต่างประเทศและกิจกรรมการประกวดสื่อการสอนการอ่าน เขียน และวิเคราะห์ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน เป็นต้น ประชาชนผู้สนใจเข้าชมฟรี

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
22/10/2556