สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ

โครงการจัดทำสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมโครงการจัดทำสื่อ 60 พรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง MOC โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมหารือรมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือเพื่อวางแนวทางในการขยายผลโครงการจัดทำสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังโรงเรียนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 และได้นำไปทดลองใช้กับโรงเรียน 40 แห่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อาทิ โรงเรียนที่ตั้งอยู่ห่างไกล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น เนื่องจากเด็กในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำ อีกทั้งยังพบปัญหาครูย้ายบ่อยและครูไม่ครบชั้น เมื่อนำสื่อการสอนดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ ทำให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น รวมทั้งมีทักษะการคิดวิเคราะห์มากขึ้น


ปัจจุบันโครงการจัดทำสื่อฯ ได้ผลิตและพัฒนาสื่อการสอนที่มีเนื้อหาครอบคลุม 8 กลุ่มสาระ ในระดับชั้น ป.1-ป.6 โดยสื่อการสอนจะเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางการเรียนที่ดีขึ้น สำหรับแนวทางในการขยายผลนั้น คณะกรรมการดำเนินงานฯ จะจัดพิมพ์คู่มือสำหรับครูและแบบฝึกหัดสำหรับเด็กที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ จะมีสื่อการสอนและแบบฝึกหัดในรูปแบบของการแสดงวิธีทำ เป็นต้น


นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการดำเนินงานฯ พิจารณารายเอียดเนื้อหาที่จะจัดทำสื่อการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์และวิชาภูมิศาสตร์ ว่าควรมีเนื้อหาอย่างไร ซึ่งสิ่งสำคัญคือการส่งเสริมให้เด็กรู้ที่มาที่ไปของประวัติศาสตร์ เพราะการที่สังคมไทยในปัจจุบันเกิดแตกแยก ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการที่คนไทยไม่อินกับประวัติศาสตร์ กล่าวคือ ไม่ทราบที่มาและความสำคัญของประเทศชาติ ไม่ทราบว่าคนไทยในอดีตต้องต่อสู่ฝ่าฟันอะไรมาบ้าง จึงทำให้เกิดปัญหาในสังคมขึ้น ดังนั้น เนื้อประวัติศาสตร์ที่เด็กควรรู้ต้องถูกสอนให้อยู่ใน Mindset ของเด็กด้วย


รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การขยายผลต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ด้วยการจัดทำเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการนำสื่อดังกล่าวไปใช้ในโรงเรียนเหล่านั้น อีกทั้งต้องให้ความสำคัญกับการอบรมหรือให้ความรู้กับครูเพื่อนำสื่อการสอนไปใช้กับนักเรียนในชั้นเรียนอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมอบให้ สพฐ. และ สสวท. ดำเนินการร่วมกันขยายผลการใช้สื่อการสอนดังกล่าวไปยังโรงเรียน 1,000 แห่งต่อไป นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและศึกษาศาสตรบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้เรียนรู้การนำสื่อเหล่านี้ไปใช้ เพราะผู้ที่จะเป็นครูต้องรู้จักวิธีการคิดและผลิตสื่อการสอนด้วยอรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป / รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
29/8/2559