สำนักงาน กศน.อุตรดิตถ์ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดประชาชน

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ แห่ง
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ แห่ง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องพัสดุ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ห้องพัสดุ สำนักงานกศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๘๑๗๗๒๙ ต่อ ๒๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายนรินทร์ ปาระมี)
ผอ.สำนักงาน กศน.อุตรดิตถ์

 

 
(นาย เสกขภัทร ศรีเมือง)
 นักวิชาการศึกษา
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นาย เสกขภัทร ศรีเมือง นักวิชาการศึกษา
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59116007593&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure