สำนักงาน กศน. สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๘,๑๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กลุ่มงานคลัง กศน. กรุงเทพฯ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
              ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรับจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
               ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
               ๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้ 
 

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ชั้น ๔ สำนักงาน กศน. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มการคลัง ชั้น ๒ สำนักงาน กศน. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มการคลัง ชั้น ๒ สำนักงาน กศน. ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๒ ๐๙๖๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการ กศน.
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ประภาภรณ์ อยู่เย็น)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นาง ประภาภรณ์ อยู่เย็น นักวิชาการพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 11/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58025065772&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure