สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ในการจัดบริการการศึกษาพิเศษ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ( สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว )
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ในการจัดบริการการศึกษาพิเศษ
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ( สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว )มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ในการจัดบริการการศึกษาพิเศษ ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค เพื่อใช้ในการจัดบริการทางการศึกษาพิเศษ จำนวน ๑๑   เครื่อง
                 ๒.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ เพื่อใช้ในการจัดบริการทางการศึกษาพิเศษ จำนวน ๒   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗๔๒๕๔๓๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางสาวอธิจิต อาภรพงษ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว ทัศนีย์ ด่านพัฒนามงคล)
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว ทัศนีย์ ด่านพัฒนามงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 004/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125179188&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure