สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และเครื่องพิมพ์ สำหรับครูผู้สอนคนพิการ (ครั้งที่ ๒)

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และเครื่องพิมพ์ สำหรับครูผู้สอนคนพิการ (ครั้งที่ ๒)
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และเครื่องพิมพ์ สำหรับครูผู้สอนคนพิการ (ครั้งที่ ๒) ตามรายการ ดังนี้
                  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และเครื่องพิมพ์ สำหรับครูผู้สอนคนพิการ (ครั้งที่ 2) จำนวน ๑   โครงการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                   ๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                  ๖  คู่สัญญาต้องรับจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
                 ๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ  

         กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://phayao.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๘๘-๗๐๖๕-๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ทวีโชค เรืองขจรเมธี)
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาย ทวีโชค เรืองขจรเมธี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 003/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015142833&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure