สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียน ๒/๒๕๕๙

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียน ๒/๒๕๕๙
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียน ๒/๒๕๕๙
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ khonkean@nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๒๒-๔๙๗๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายประภาส ชมภูมี)
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น

 

 
(นาง ผณินทร์ เสาร์โสภา)
 ครูชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นาง ผณินทร์ เสาร์โสภา ครูชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 001/2559
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59116259901&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure