สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.สุภัทร จำปาทอง

เลขาธิการสภาการศึกษา

นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์

รองเลขาธิการสภาการศึกษา
>