สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.สุภัทร จำปาทอง

เลขาธิการสภาการศึกษา

นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

Top