สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

นายอำนาจ วิชยานุวัติ

เลขาธิการสภาการศึกษา

นายพีรศักดิ์ รัตนะ

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

นายคมกฤช จันทร์ขจร

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา