สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงาน

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (ชั้่น ๒ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocument.go.th/www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๗๒๒๕๑๑๕๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายเทวรัฐ โตไทยะ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว อารมณ์ สุทธิอาจ)
 นักจัดการงานทั่วไป
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว อารมณ์ สุทธิอาจ นักจัดการงานทั่วไป
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125174242&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure