สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ ๔

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๒๐๖,๐๐๐.๐๐ บาทและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันแล้ว ทั้งนี้จะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และได้รับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายแล้วเท่านั้น (สิบล้านสองแสนหกพันบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมธนาภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๑,๓๐๐ บาท ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ secondary๒๙.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๔๒-๒๑๘๖ ในวันและเวลาราชการ

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 
(นายประวิทย์ หลักบุญ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง วนิดา ทองพิทักษ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง วนิดา ทองพิทักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105138282&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure