สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว ๕๐ แผ่นต่อนาที

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว ๕๐ แผ่นต่อนาที
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว ๕๐ แผ่นต่อนาที ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที จำนวน ๑   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.reo1.moe.go.th/reo1/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๒๒๑๔๑๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายภานุศร สิทธิชัย)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง มยุรี กาเผือก)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘
 โดย นาง มยุรี กาเผือก นักวิชาการเงินและบัญชี

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 01/2558

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58025281148&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure