สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ จ.ปทุมธานี สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักรับรอง

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักรับรอง สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ จำนวน ๑ แห่ง
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักรับรอง สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ จำนวน ๑ แห่ง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๒,๓๘๐.๖๒ บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบบาทหกสิบสองสตางค์)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗๐,๒๕๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ เลขที่ ๙ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.moe.go.th, www.reo4.moe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๘๑-๑๓๙๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายนิธิบดี เที่ยงวรรณกานต์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๔
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง จำเนียร โพธิ์หลี)
 นักจัดการงานทั่วไป
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นาง จำเนียร โพธิ์หลี นักจัดการงานทั่วไป
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 02/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58025085705&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure