สำนักงานปลัดกระทรวงสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาซื้อ๑. เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครื่อง ๒. เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง ๓. เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อ๑. เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครื่อง ๒. เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง ๓. เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน ๖   เครื่อง
                 ๒.  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน ๑๐   เครื่อง
                 ๓.  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน ๑   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.ops.moe.go.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=3322:-2-&catid=36:-g- หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๓๒๒๖๖๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายวีระ เมืองช้าง)
ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว ปัทมา รัตนพิทักษ์กุล)
 นักวิชาการศึกษา
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว ปัทมา รัตนพิทักษ์กุล นักวิชาการศึกษา
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125095040&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure