สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภัทร จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายธนู ขวัญเดช

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายวีระ แข็งกสิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุทิน แก้วพนา

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายวรัท พฤกษาทวีกุล

เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

นายอัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายศรีชัย พรประชาธรรม

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุรินทร์ แก้วมณี

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายณัฐพงษ์ นวลมาก

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายวัลลพ สงวนนาม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล วุทฒิลานนท์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายปรีดี ภูสีน้ำ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายธนากร ดอนเหนือ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายธฤติ ประสานสอน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
>