สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภัทร จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายธนู ขวัญเดช

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายวีระ แข็งกสิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุทิน แก้วพนา

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายวรัท พฤกษาทวีกุล

เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

นายอัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดร.ประชาคม จันทรชิต

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายพีระ รัตนวิจิตร

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายพีรศักดิ์ รัตนะ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายศรีชัย พรประชาธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
>