สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภัทร จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อ :
02-628 6352 , 02-628 6340 , 02-281 7173 , 02-280 2858

นายธนู ขวัญเดช

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อ :
02-282 0068 , 02-628 6151

นายวีระ แข็งกสิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อ :
02-628 6146

นายสุทิน แก้วพนา

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อ :
02-228 5612 , 02-628 6152 , 02-281 8776

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายวรัท พฤกษาทวีกุล

เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

นายอรรถพล ตรึกตรอง

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายประวิต เอราวรรณ์

เลขาธิการคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายศรีชัย พรประชาธรรม

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุรินทร์ แก้วมณี

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายณัฐพงษ์ นวลมาก

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายวัลลพ สงวนนาม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล วุทฒิลานนท์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายปรีดี ภูสีน้ำ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายธนากร ดอนเหนือ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายธฤติ ประสานสอน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ