สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ /ีต ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๖,๗๙๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.akn.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔๖๘๑๕๒๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายประดิษฐ นวลแก้ว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว สุชาดา คชินทรโรจน์)
 ครูผู้ช่วย
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว สุชาดา คชินทรโรจน์ ครูผู้ช่วย
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105150672&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure