สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๔   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.skprivate.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔๓๓๗๓๘๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสมคิด เจ้ยชุม)
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ปุณปศมาธ์น อวะภาค นิวตัน)
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง ปุณปศมาธ์น อวะภาค นิวตัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105203042&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure