สอศ. เปิดอบรมมาตรฐานเกณฑ์การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แก่ผู้บริหารและครู มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพ


           วันนี้ (13 พ.ย. 62) ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ รุ่นที่ 7 และการอบรมทบทวนเกณฑ์การประเมินฯ ให้แก่คณะกรรมการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมินฯ จากสถานศึกษาภาครัฐ 142 แห่ง และภาคเอกชน 44 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค จำนวน 209 คน


          นายณรงค์ แผ้วพลสง กล่าวว่า การอบรมดังกล่าว มุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินในทิศทางเดียวกัน เกิดความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินฯ ตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังเป็นพลังอันสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์การนักวิชาชีพฯ ได้พัฒนาและก้าวไปข้างหน้า ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถนำเกณฑ์การประเมินดังกล่าว เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะความรู้ และสามารถนำความรู้มาทำประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาประเทศชาติสืบไปด้วย


          นายณรงค์ แผ้วพลสง ยังกล่าวด้วยว่า การพัฒนาผู้เรียนด้านอาชีวศึกษารองรับ EEC นั้น ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแนวทางการขับเคลื่อนของอาชีวศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ EEC และใกล้เคียง จะต้องตอบโจทย์ที่เป็นเป้าหมายสำคัญของ EEC ให้ได้ โดยเฉพาะในเรื่องของอาชีพยุคใหม่ ที่เรียกว่า S-curve หรือ New S-curve ประมาณ 12 อาชีพ 12 อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ในเรื่องอาชีพเหล่านี้แล้ว ก็จะมีการพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทักษะฝีมือ โดยเฉพาะทักษะด้านภาษา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทวงศึกษาธิการ ได้สั่งการแล้ว ให้หาวิธีการที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการที่พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพื้นฐานของนักศึกษาที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสมาร์ท ส่วนพื้นที่นอก EEC ก็จะต้องดูตามบริบทแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีแผนขับเคลื่อนจะเริ่มในปี 2563 เป็นต้นไป


ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191113205303776