สอศ.สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
 
             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ตามรายการ ดังนี้
 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
จำนวน ๑   คัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ ชั้น ๑ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ ชั้น ๑ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.vec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๘๑๕๕๕๕ ต่อ ๑๒๐๐ ๑๒๐๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นางสาวนารถนัฎดา มีราศรี)
หัวหน้าส่วนการคลังและพัสดุ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 
(นางสาว นารถนัฎดา มีราศรี)
 หัวหน้าส่วนการคลังและพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นางสาว นารถนัฎดา มีราศรี หัวหน้าส่วนการคลังและพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 002/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59116216210&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure