สอศ. ลงนาม สพฐ. ให้บริการซ่อมบำรุงสัญญาณเรียนทางไกลดาวเทียม DLTV

 width=
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานบริการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ภายใต้โครงการ DLTV R Service ณ ห้องประชุม 1 สพฐ.
ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการ DLTV R Service เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสอศ.และสพฐ. ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการบริการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เพื่อให้นักศึกษา อาชีวศึกษา ได้พัฒนาทักษะด้านการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ในสถานการณ์จริง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือดังกล่าว จะสนับสนุนให้ครูนักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งสองฝ่าย ทั้งอาชีวะและสพฐ. ได้รับการอบรม ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียน สำหรับพื้นที่ในการให้บริการ คือสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ทั่วประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาจะได้ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
ด้าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ขอบเขตความร่วมมือครั้งนี้สพฐ.จะดำเนินการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมาย ให้เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ประสานงานกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่เพื่อดำเนินการตามโครงการ DLTV R Service

 

แหล่งที่มา  :  https://www.facebook.com/etvMAC/posts/4921620054578096