สอศ.ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดศูนย์รักล้อในโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย รองรับนักปั่นรักสุขภาพ

          ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายชัยรัตน์ เฟื่องฟูลอย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย” ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาคภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนัก ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย”ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสใช้จักรยาน เพื่อให้เกิดกระแสการรักการใส่ใจการดูแลสุขภาพ และสุขภาวะกับประชาชน ซึ่งสอศ. ได้ให้การสนับสนุน เพื่อให้ความยั่งยืนในโครงการฯ ได้จัดตั้ง “ศูนย์รักล้อ” ประจำสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ทั่วทุกภูมิภาค จะเปิดให้บริการในด้านการซ่อมบำรุงจักรยานแก่ประชาชน ได้รู้จักวิธีในการดูแลรักษาและการปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้จักรยาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาส สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนเกิดส่วนร่วมและเกิดการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา นำองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ พร้อมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาช่างยนต์ ในการดูแลและซ่อมบำรุงจักรยาน ทำให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม พัฒนาศักยภาพและฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญ ได้ฝึกประสบการณ์ตรง เกิดจิตอาสาในการให้บริการ และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และประชาชนด้วย          ดร.ประชาคม กล่าวต่อว่า ศูนย์รักล้อในสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นมีจำนวนทั้งสิ้น 23 แห่ง ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งจัดตั้งแล้วจำนวน 16 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคลำปางวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส วิทยาลัยเทคนิคเลย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง และวิทยาลัยเทคนิคลำพูน และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งศูนย์รักล้ออีกจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคชุมพร วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคน่าน วิทยาลัยเทคนิคตรัง วิทยาลัยเทคนิคพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เป็นลำดับต่อไป


          ทั้งนี้ สอศ. ได้จัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ช่างซ่อมบำรุงรถจักรยาน เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ และจัดทำคู่มือการใช้จักรยาน ฐานข้อมูลและเส้นทางการใช้จักรยานทั่วประเทศร่วมกับทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา เกิดความเชื่อมั่นกับครู และนักเรียน นักศึกษา ในการนำวิชาความรู้ไปประกอบใช้ และร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมศักยภาพทั้งต่อตัวนักเรียน นักศึกษาเอง เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศต่อไป ดร.ประชาคม กล่าวปิดท้าย


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.