สอศ.มอบเกียรติบัตรครูอาสาสมัครจีนสอนภาษาให้อาชีวะจากฮั่นปั้น

          วันนี้ (13 มีนาคม 2562) ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบเกียรติบัตรแก่ครูอาสาสมัครจีน “ฮั่นปั้น” (Hanban) จำนวน 161 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครบ 1 ปี ก่อนกลับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนายหวัง หูยเฉิง (Mr. Wang Huichang) ตัวแทนสำนักงานฮั่นปั้น ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ           ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาการเรียน การสอน และวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย เพื่อสร้างสังคมฐานเศรษฐกิจที่ต้องอาศัยภาษาจีน เป็นเครื่องมือของการสื่อสาร และเพื่อลดช่องว่างทางทักษะภาษา โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษจีนให้มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพบุคคล ซึ่งถือได้ว่าครูอาสาสมัครจีนเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ และช่วยเหลือให้การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีความก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมความสามารถด้านภาษาจีนของเยาวชนไทยในระดับอาเซียน และเวทีโลก อีกทั้งเป็นการต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากการติดตามความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง สอศ.และจีน ที่เห็นเป็นรูปธรรม ได้แก่การบันทึกข้อตกลงในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพรีเมี่ยม สาขาโลจิสติกส์ และ สาขาระบบราง โดยมีทั้งจัดการเรียนการสอนร่วมกัน  และการแปลหลักสูตรเป็นภาษาไทย โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สอศ. ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือ จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนสู่นานาชาติ แห่งประเทศจีน “ฮั่นปั้น” ดำเนินการคัดเลือก อบรม ทั้งด้านภาษา และวัฒนธรรมไทย ก่อนส่งครู อาสาสมัครจีนจำนวน 161 คน ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน รวมจำนวน 138 แห่ง ระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 – มีนาคม 2562


          รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับครูอาสาสมัครจีน ก่อนเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่ประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนสู่นานาชาติแห่งประเทศจีน “ฮั่นปั้น” ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้กับครูอาสาสมัครจีน ณ กรุงปักกิ่ง เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอน เรียนรู้วัฒนธรรมไทย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยความร่วมมือนี้ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 มีครูอาสาสมัครเข้ามาในโครงการรวมจำนวน 1,237 คน และเพื่อสร้างคุณภาพ และรองรับโครงการOne Belt, One Road (OBOR) หรือเส้นทางสายไหมศตวรรษที่  21 สอศ.และสำนักงานฮั่นปั้น จะได้ประชุมหารือเพื่อขยายความร่วมมือให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.