สอศ. จับมือ สถาบันเทคโนโลยีไวกาโต

สอศ. จับมือ สถาบันเทคโนโลยีไวกาโต (วินเทค) นิวซีแลนด์ ร่วมผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลคอนเทนต์          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีไวกาโต (วินเทค) ประเทศนิวซีแลนด์  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลคอนเทนต์ โดยมี ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 5 สอศ.


          ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปิดเผยว่า สถาบันเทคโนโลยี ไวกาโต (วินเทค) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2532 ของประเทศนิวซีแลนด์ มีประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรมเฉพาะด้านในด้านเทคนิคและวิชาชีพ พร้อมกับมาตรฐานระดับโลกในด้านการศึกษาวิชาชีพ รวมถึงครูผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์และทักษะการสอนขั้นสูง โดยความร่วมมือกันในครั้งนี้มีระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์และเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานและการรับรองคุณวุฒิร่วมกัน พัฒนาแลกเปลี่ยนครู นักเรียน นักศึกษา และการฝึกอบรมระยะสั้นระหว่างสถานศึกษาภายใต้โครงการ ส่งเสริมการวิจัยและผลงานทางวิชาการร่วมกัน รวมถึงการตีพิมพ์งานวิจัยที่มีศักยภาพ การเข้าร่วมสัมมนาและการประชุมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และการส่งเสริมให้มีครูอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการสอนภาษาอังกฤษและวิชาชีพ โดยจะเปิดโอกาสให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสอศ.ที่มีสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตัลคอนเทนต์เข้าร่วมโครงการตามขีดความสามารถทางวิชาชีพและประเภทเนื้อหาในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตัลคอนเทนต์ เช่น ระบบฐานข้อมูล มัลติมิเดีย เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2561ที่ผ่านมา ทางวินเทคได้มีการจัดอบรมพัฒนาครูวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลคอนเทนต์แล้ว

          มร.เจมส์  แอนเดอร์สัน  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายพันธกิจ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ในนามของสถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ขอเรียนว่า ความร่วมมือไทย – นิวซีแลนด์ ดำเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ และความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสถานศึกษาไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญของนิวซีแลนด์ในด้านการศึกษาและหวังว่าจะพัฒนาความร่วมมือให้มากขึ้นต่อไป


          มร.เจสัน  มาตังกิ  ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไวกาโต (วินเทค) ประเทศนิวซีแลนด์  กล่าวว่า รัฐบาลไทยและนิวซีแลนด์ ได้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือในระดับชาติ ผลสำเร็จของการฝึกอบรมครูเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี วินเทค เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดฝึกอบรมให้กับประเทศต่าง ๆ เช่น จีน ซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.