สอบ ผอ.สพท.

โรงเรียนหอวัง นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจสนามสอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  โดยมีนางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.  ตลอดจนเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสนามสอบ ให้การต้อนรับและรายงานถึงการดำเนินการจัดสอบ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557

ปลัด ศธ. กล่าวถึงการตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ที่โรงเรียนหอวัง พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 1,117 คน เป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข  รวม 942 ราย ประกอบด้วย

  • ผู้สมัครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 749 ราย แบ่งเป็นเขตพื้นที่ทั่วไป 724 ราย (กลุ่มทั่วไป 690 ราย และกลุ่มประสบการณ์ 34 ราย) และเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25 ราย (กลุ่มทั่วไป 21 ราย และกลุ่มประสบการณ์ 4 ราย)

  • ผู้สมัครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 193 ราย แบ่งเป็นเขตพื้นที่ทั่วไป 191 ราย (กลุ่มทั่วไป 177 ราย และกลุ่มประสบการณ์ 14 ราย)  และเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2 ราย (กลุ่มประสบการณ์)

โดยมีจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้ง 50 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

  • สพป. 36 ตำแหน่ง แบ่งเป็นเขตพื้นที่ทั่วไป 33 ตำแหน่ง (บรรจุกลุ่มทั่วไป 16 ตำแหน่ง/กลุ่มประสบการณ์ 17 ตำแหน่ง) และ 3 ตำแหน่งสำหรับเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (บรรจุกลุ่มทั่วไป 1 ตำแหน่ง/กลุ่มประสบการณ์ 2 ตำแหน่ง)

  • สพม. 14 ตำแหน่ง แบ่งเป็นเขตพื้นที่ทั่วไป 13 ตำแหน่ง (บรรจุกลุ่มทั่วไป 6 ตำแหน่ง/กลุ่มประสบการณ์ 7 ตำแหน่ง) และเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 ตำแหน่ง จะบรรจุในกลุ่มประสบการณ์

การสอบในวันนี้แบ่งเป็นภาคเช้าและบ่าย โดยภาคเช้าเป็นการสอบของกลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์ และในภาคบ่ายเป็นการสอบของกลุ่มทั่วไปเท่านั้น ซึ่งต้องขอขอบคุณโรงเรียนหอวังที่อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่สอบ และสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่จัดคณะทำงาน ซึ่งดำเนินการตั้งแต่การแจกข้อสอบ คุมห้องสอบ และเก็บข้อสอบเพื่อนำส่งมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ตรวจข้อสอบ ทั้งนี้ ศธ.ได้เน้นเรื่องความโปร่งใส ความเป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งได้กำชับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการด้วยความสุจริต หากตรวจสอบพบการทุจริตก็จะมีมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาด

หลังจากนี้ จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 และในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2557 จะเป็นการสอบ ภาค ค. ของกลุ่มทั่วไป โดยวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 เป็นการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เป็นการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และภาค ข ของกลุ่มประสบการณ์จะสอบในวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เมื่อประมวลผลคะแนนครบทุกภาคแล้ว จะมีการประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 และมีการขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก

หากภายหลังตรวจพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ จะหมดสิทธิ์ หรือถูกยกเลิก หรือถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งโดยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ และต้องถูกดำเนินการทางวินัย กรณีให้ข้อมูลอันเป็นเท็จด้วย

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวเพิ่มเติมถึงวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (วันที่ 25 มิถุนายน 2557) ว่าในวันเดียวกันนั้น กลุ่มประสบการณ์จะต้องส่งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา ความยาวไม่เกิน 10 หน้า A4 เป็นต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนา 7 ชุด ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. และจะต้องเข้าแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาต่อกรรมการในวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2557

ในส่วนของมาตรการการจัดสอบในครั้งนี้ ย้ำว่าสำนักงาน ก.ค.ศ.มีวิธีการดำเนินการจัดสอบอย่างรัดกุม ตั้งแต่การจัดตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ การรับ-ส่งข้อสอบจากโรงพิมพ์และสถานที่สอบ มีการถ่ายภาพทุกขั้นตอน มีห้องมั่นคงเพื่อเก็บข้อสอบ กรรมการที่นำข้อสอบออกมาจะต้องเซ็นชื่อกำกับทุกขั้นตอน นอกจากนั้นการบรรจุข้อสอบหรือกระดาษคำตอบ จะมีกรรมการกลางตรวจสอบและถ่ายภาพไว้ทุกขั้นตอน รวมถึงมีซองพลาสติกเพื่อเก็บเครื่องมือสื่อสารของผู้เข้าสอบและผู้คุมสอบทุกคน มีมาตรการควบคุมไม่ให้ผู้ใดนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ โดยได้วางแผนอย่างรัดกุมในเรื่องการจัดลำดับของข้อสอบ หากมีข้อสอบหายไปก็จะทราบได้ทันที เมื่อเก็บข้อสอบกลับคืนมาก็จะมีการตรวจสอบความครบถ้วนทุกแผ่นก่อนปิดผนึกและส่งต่อไป และมีตำรวจเข้าร่วมในการรับ-ส่งข้อสอบ

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. มีนโยบายที่จะทำศูนย์คลังข้อสอบในการสอบภาค ก. คล้ายกับการสอบภาค ก. ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ส่วนการสอบภาค ข.และภาค ค. ให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการจัดสอบเอง แต่การจัดทำศูนย์คลังข้อสอบจะต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ในการเลือกข้อสอบ ทำอย่างไรให้มีข้อสอบที่มีมาตรฐาน ซึ่งจะมีการจัดประชุมหารือกันต่อไป

ปลัด ศธ. กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางในการพัฒนาระบบการบรรจุครูผู้สอนด้วยว่า นอกจากจะต้องมีการพัฒนาก่อนทำงาน เช่นเดียวกับการสอบผู้บริหารครั้งนี้แล้ว จะต้องมีการส่งเสริมให้ผู้มีความสามารถหรือจบในสาขาอื่นมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเป็นครู โดยจะต้องปฏิรูปครูทั้งระบบ รวมถึงการที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องการให้ผู้ที่มีความสามารถหรือนักเรียนทุนที่ศึกษาในต่างประเทศเข้ามาเป็นครูได้อย่างสะดวก เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถที่พึงประสงค์ โดยจะต้องดูแลเรื่องความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหาหนี้สินของครูด้วย

กุณฑิกา พัชรชานนท์/นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
21/6/
2557