สอบเข้า ม.1

โรงเรียนศึกษานารี  นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557

รมว.ศธ.กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ในวันนี้ เป็นการมารับฟังปัญหาและตรวจสอบความเรียบร้อยของการจัดสอบจากผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เนื่องจากการจัดสอบในวันนี้ตรงกับการชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร และเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อนักเรียน จึงได้มีการประสานงานล่วงหน้ากับตำรวจและผู้เกี่ยวข้อง

ผลจากการประสานงาน ไม่พบว่ามีปัญหาที่เป็นผลกระทบจากการชุมนุม เพราะนักเรียนเดินทางถึงสนามสอบก่อนเวลาการชุมนุมในช่วงเช้า และจะสอบเสร็จประมาณ 14.00 น. ซึ่งอาจมีปัญหาการจราจรบ้าง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการสอบ ในส่วนของนักเรียนที่เลือกศึกษาต่อในสถานศึกษาที่มีการแข่งขันไม่สูงและไม่มีการสอบ ก็จะอนุญาตให้กลับบ้านก่อนได้

ในการรับฟังปัญหาจากสถานศึกษาที่มีการแข่งขันสูงบางแห่ง พบว่าจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามีไม่ครบตามจำนวนที่จะรับ อาจเป็นเพราะจำนวนประชากรในวัยเรียนลดลง จึงขอให้ สพฐ.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และศึกษาผลการวิจัยในเรื่องดังกล่าวเพื่อนำมาประเมินอีกครั้ง รวมถึงการพิจารณานโยบายเรื่องการดูแลเด็กในเขตพื้นที่การศึกษากับการทำให้สถานศึกษาที่มีการแข่งขันสูงให้มีคุณภาพ และการปรับสัดส่วนของจำนวนนักเรียนในพื้นที่กับนักเรียนที่ต้องสอบแข่งขันให้เหมาะสม

สถานศึกษาที่มีการแข่งขันสูงมีปัญหาที่ยากจะแก้ไขเรื่องหนึ่ง คือ จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนที่มี 40-50 คน จึงต้องการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและนักวิชาการช่วยกันหาวิธีการจัดห้องเรียนสำหรับวิชาเลือกหรือวิชาภาษาต่างประเทศ หากมีนักเรียนต่อห้องเรียนมากเกินไป ไม่มีทางที่จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ เรื่องนี้ถือเป็นจุดอ่อนของสถานศึกษาที่มีการแข่งขันสูง

นอกจากนี้ จะพยายามหลีกเลี่ยงการเพิ่มจำนวนผู้เรียนต่อห้องและการเพิ่มจำนวนห้องเรียน เพื่อไม่ให้กระทบต่อสถานศึกษาเอกชน ทิศทาง ศธ.คือ การส่งเสริมให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษามากขึ้น หากต้องการแก้ปัญหาก็ให้พิจารณาตามลำดับขั้น คือ เรื่องส่งจากสถานศึกษาไปถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสิ้นสุดที่ สพฐ. ยกเว้นกรณีสุดวิสัยที่อาจจะส่งถึง รมว.ศธ.เพื่อพิจารณาสั่งการ

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
29/3/2557