สอบราคาเช่าเช่ารถยนต์ โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาเช่าเช่ารถยนต์ โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มีความประสงค์จะ สอบราคาเช่าเช่ารถยนต์ โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ตามรายการ ดังนี้
                  เช่ารถยนต์ โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน ๖๐   เดือน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง (งานพัสดุ)๑๘๑ ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.http://trang.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๒๑-๘๔๔๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายประวิตร ทับเที่ยง)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง สุรีย์ นาคนิยม)
 ครู คศ.3
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง สุรีย์ นาคนิยม ครู คศ.3
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105004017&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure