สอบราคาเช่าอุปกรณ์ป้องกันเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาเช่าอุปกรณ์ป้องกันเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่าอุปกรณ์ป้องกันเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ตามรายการ ดังนี้
                  สอบราคาเช่าอุปกรณ์ป้องกันเว็บไซต์ไม่เหมาะสม จำนวน ๑   งาน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ งานจัดหาและควบคุม กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.moe.go.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๘๑-๑๖๒๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางสาวนฤมล ไทยวิรัช)
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา สป.
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว รำไพ จำปาทอง)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว รำไพ จำปาทอง นักวิชาการพัสดุ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2558


ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105225977&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure