สอบราคาเช่าสอบราคาเช่ารถยนต์ ระยะเวลาสัญญาเช่า ๕ ปี

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาเช่าสอบราคาเช่ารถยนต์ ระยะเวลาสัญญาเช่า ๕ ปี
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่าสอบราคาเช่ารถยนต์ ระยะเวลาสัญญาเช่า ๕ ปี ตามรายการ ดังนี้
                  สอบราคาเช่ารถยนต์ ระยะเวลาสัญญาเช่า 5 ปี จำนวน ๖๐   งวด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.koratsci.net หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๔๑๖๙๘๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายบุญรอด แสงสว่าง)
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว สมิตานัน จันทร์สระน้อย)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว สมิตานัน จันทร์สระน้อย ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105022761&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure