สอบราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)(ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี)

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)(ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี)
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)(ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) ตามรายการ ดังนี้
                  รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)(ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) จำนวน ๑   คัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://surat.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗-๒๘๔๙๙๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายศุภโชค ศิริสุข)
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ศุภโชค ศิริสุข)
 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย ศุภโชค ศิริสุข รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 001/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105137187&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure