สอบราคาเช่ารถยนต์ โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่ารถยนต์ โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ตามรายการ ดังนี้
                  เช่ารถยนต์ โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่่นั่ง จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง ๔๘ หมู่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ranong.nfe.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๘๒-๑๒๙๙ 

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางคนึงนิจ เกตุแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย เกรียงศักดิ์ นวลสุทธิ์)
 รองผู้อำนวยการสำนะกงาน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นาย เกรียงศักดิ์ นวลสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนะกงาน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105225458&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure