สอบราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ จำนวน ๑ คัน

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ จำนวน ๑ คัน
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ จำนวน ๑ คัน ตามรายการ ดังนี้
                  รถยนต์เช่าเพื่อใช้ในราชการ จำนวน ๑   คัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,http://tak.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๕๑๑๐๘๘๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายวิรัช ภัทรบูชา)
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย วสันต์ บัวเงิน)
 พนักงานขับรถยนต์
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย วสันต์ บัวเงิน พนักงานขับรถยนต์
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105022990&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure