สอบราคาเช่ารถยนต์มาเพื่อใช้ในราชการ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์มาเพื่อใช้ในราชการ
 
             สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะ สอบราคาเช่ารถยนต์มาเพื่อใช้ในราชการ ตามรายการ ดังนี้
                  เช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จำนวน ๖๐   งวด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https//Process grocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๒๒-๔๙๗๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายประภาส ชมภูมี)
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง นางศิรินทร์ทิพย์ สมบูรณ์)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
 โดย นาง นางศิรินทร์ทิพย์ สมบูรณ์ ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 001/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57095432406&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure